">In english

Råsvägens vård- och omsorgsboende, Tranås

Nyrens har tillsammans med Tranåsbostäder och kommunens brukarrepresentanter utvecklat ett förslag till Tranås framtida vårdboende. Råsvägens vård- och omsorgsboende är placerat i ett småskaligt bostadsområde. Byggnaden binder ihop bostadsbebyggelsen utmed Råsvägen i väster och den nya förskolan i öster och skapar en entréfront mot Råsvägen. Byggnaden är uppdelad i mindre volymer för att skapa småskalighet och anknyter därmed till bostadsbebyggelsens lägre skala. Vårdboendet innehåller 54 lägenheter fördelade på 6 avdelningar i 2 våningsplan med tillhörande gemensamma och allmänna utrymmen.

 

Read more

Byggnaden är uppdelad i mindre volymer för att skapa småskalighet och anknyter därmed till den kringliggande bostadsbebyggelsens lägre skala.
I placeringen av byggnaden tas den vackra skogskullen tillvara och de befintliga bostadsområdena utmed Råsvägen binds samman.
Byggnaden är utförd i ett ljust i tegel som anknyter till befintlig bebyggelse. Den ska uttrycka kvalité och åldras vackert.
Byggnadsdelarna ges en tydlig och självständig form med pulpettak i aluzink. Huvudbyggnadens sektion med ett kraftigt lutande tak ger en egen karaktär och möjliggör rum med rymd. Byggnaden ska ge de boende en omhändertagande miljö och möjlighet till en rik upplevelse av olika rum, t.ex. genom ljusföringen i rum, genomblickar, utblickar mot omgivningen, en upplevelserik trädgård, och möjlighet till socialt samspel med omgivningen.
Kopplingen mellan inne och ute är viktig för att skapa öppenhet och frihetskänsla, ljus och rymd. Miljön ska vara en tilltalande arbetsplats för personalen och få besökare att stanna kvar en extra stund.

På boendet kommer det förutom traditionell vård- och omsorg även att bedrivas avancerad hälso- och sjukvård som tidigare skedde på sjukhus. Alla rum kommer att kunna utrustas för att kunna ta emot boende med ett utökat medicinskt behov. Boendeenheterna är utformade för att ge personalen överblick över hela avdelningen vilket ger ett mer effektivt och kvalitativt arbetssätt. Genom en logisk och enkel planlösning och lätt uppfattbar miljö blir den boende mer trygg och självständig vilket underlättar för personalen. Vi har alltid ambitionen att utforma den inre miljön med omsorg om akustik, material, färgval och belysning så optimalt som möjligt för boende och personal. Genom smarta tekniska lösningar kan de boende även på egen hand röra sig fritt inom ett större område. Bra personalutrymmen ger möjlighet till återhämtning, samarbete och gemenskap.

Kompetenser i samverkan
I arbetet med Råvägens vård- och omsorgsboende har Nyréns arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter arbetat tillsammans för att skapa en genomtänkt helhet med personalen och de boende i centrum. Läs mer om inredningsarkitekturen här: Inredning Råsvägens äldreboende

Sinnliga rum för hälsan
Utevistelse har stor, positiv effekt på människors hälsa och välmående. Nyréns landskapsarkitekter har gestaltat gårdarna så att boende, anställda och besökare ges möjlighet att ta del av naturens kraft med alla sinnena. Uterummen har en mindre skala utan långa siktlinjer för att skapa en trygg hemmiljö för de boende. Planteringarna innehåller stor färgvariation och är bl.a. vala med fokus på en lång blomningsperiod. Planteringarna syftar också till att försörja hemmets gemensamma ytor med snittblommor under sommarhalvåret. Skogen mot väst bildar en naturlig skärm mot omvärlden. Uterummen är tillgängliga och ska kännas trygga oavsett årstid och tid på dygnet.

Entréplatsen är en tydlig och välkomnande plats som både är funktionell, vacker och trivsam att vistas på. Dammen är platsens givna mitt- och målpunkt. Här kan boende och besökare promenera och sitta nära vattenspegeln, se solens reflektioner i vattenytan och lyssna till kluck, och plask. Dammen kantas av en bryggpromenad och pilträd som sträcker sina grenar över vattnet.

 

Fakta
Nyréns roll i projektet
Från detaljplane-underlag till bygghandling
BTA
5 100 m2
Antal bostäder
54 lägenheter, 6 avdelningar med 9 lägenheter per boendeenhet
Övriga lokaler
Gemensamhetsbyggnad med tillagningskök, mötesrum, samlingssal, café, fotvård, frisersalong, gym och spa, samt kontor och personalutrymmen.
Miljöbyggnad
Miljöbyggnad Silver
Year
2016 - 2018
Contact