">In english

Loudden

Planeringsförutsättningar och stadsbyggnadsprinciper

Landskap, stadsrum och social hållbarhet
Under hösten 2017 har Nyréns haft i uppdrag av Stockholms stad att beskriva planeringsförutsättningar och ta fram rekommendationer för planeringen av Loudden, som är den sista etappen i Norra Djurgårdsstaden. I uppdraget har ingått att analysera platsen och föreslå stadsbyggnadsprinciper för landskap, social hållbarhet, offentliga rum, parktillgång och barnperspektiv.

Read more

Bilder ovan: Louddens oljehamn. Vy mot Loudden från Lidingö


Bild: Landskapsanalys

Platsens förutsättningar
Loudden är en storslagen plats präglad av dagens industriverksamhet och av sitt läge, inramad av nationalstadsparkens grönska och exponerad mot stadens inlopp. Området ligger nära Stockholms innerstad, men är idag rumsligt isolerat med svaga kopplingar till omgivningen. Den stora sociala utmaningen i en stadsbyggnadsprocess är att koppla samman Loudden med resten av staden.

Utgångspunkter för en ny stadsstruktur
När dagens storskaliga industri¬landskap omvandlas kommer en helt ny struktur att byggas upp med gator, byggnader, parker och torg. Stockholms stad har ambitionen att skapa en stadsdel med rikt stadsliv och stark social sammanhållning. Centralt är hur den nya strukturen av offentliga rum planeras och hur målpunkter placeras och gestaltas. En stad som erbjuder en blandning av bostäder, som möjliggör ett enkelt vardagsliv, som främjar möten i vardagen och som inbjuder till delaktighet har goda förutsättningar att bli trivsam och socialt hållbar.

Barnkonsekvensanalys
Som en del i arbetet påbörjas en barnkonsekvensanalys i tidigt skede i planprocessen. Nyréns har bland annat genomfört fokusgruppsamtal med förskolebarn och förskolelärare i syfte att få kunskap om hur nationalstadsparken kan användas i förskoleverksamheten. Analysen blir ett underlag i den fortsatta planeringsprocessen.

Rekommendationer för stadsbyggandet
Med utgångspunkt i en analys av platsens förutsättningar har Nyréns arkitektkontor tagit fram rekommendationer för det fortsatta arbetet.

MED LANDSKAPET SOM UTGÅNGSPUNKT
• Lyft fram dramatiken i skärgårdslandskapet
• Skapa en representativ stadssilhuett
• Inspireras industrikaraktären
• Utnyttja det vattennära läget
• Ta tillvara solbelysta och vindskyddade platser

EN STADSSTRUKTUR SOM BJUDER IN
• Koppla Loudden med omgivande stadsdelar
• Etablera magneter som lockar långväga besökare
• Satsa på evenemang som sätter Loudden på kartan

ENKELT VARDAGSLIV OCH LEVANDE STADSMILJÖ
• Skapa förutsättningar för funktionsblandning
• Placera vardagens viktiga platser rätt
• Skapa inbjudande mötesplatser
• Skapa karaktärsstarka stadsmiljöer
• Bygg bostäder som välkomnar alla

MED NATUREN IN PÅ KNUTEN
• Ta tillvara närheten till nationalstadsparken
• Tillför nya parker och platser
• Utveckla ett sammanhängande grönt promenadnät
• Skapa användbara bostadsgårdar

PLATS FÖR BARN
• Ta tillvara nationalstadsparken som resurs för barn och unga
• Skapa goda förutsättningar för skolor och förskolor
• Bygg en stadsdel som främjar barns och ungas rörelsefrihet

Fakta
Kund
Stockholms stad
Team
Bengt Isling, Katarina Borg, Martin Losos, Nico van Gelderen, Ellen Landén, Maja Råby
Year
2017 - 2018
Contact