">In english

Bibblan

Kv Bibliotekarien, Abrahamsberg, Bromma

Bibblan är ett av många förtätningsprojekt med bostäder i Stockholm. Seniorgården markanvisades platsen i kv Bibliotekarien i Abrahamsberg nära Abrahamsbergskyrkan. Nyréns arbetade initialt med att ta fram en ny detaljplan för platsen och med att projektera byggnaderna. Bostadsrättsföreningen innehåller 32 st lägenheter fördelade i två huskroppar med ett gemensamt garage under gården.

Read more

Gestaltningsidén för de nya bostäderna är att de ska smälta in i Abrahamsbergs gula tegelarkitektur och vara ”en i mängden” av bostadshus. Byggnaderna följer samma riktning som intilliggande bebyggelse och har en förgårdszon med gräs och buskar mot gatan. De enkla volymerna har kompletterats med vissa arkitektoniska detaljer, som t.ex. det gula teglets format och variation av tegelförband, burspråk på gavlarna, indragen entré på hörnet. Gården som är grön ger plats för samvaro och är planterad med växter och träd som valts utifrån den befintliga naturtypen i Abrahamsberg av hällmarkskaraktär.

Byggnaderna ligger i brant souterräng och gårdsrummet trappar i flera nivåer med olika funktioner. Entré till gårdshus och parkeringsgarage sker på en nedre nivå mot väster. Bostadsgården ligger upphöjd en våning och mot öster avgränsas gården med en trappa och stödmur mot den ytterligare högre upp liggande befintliga naturmarken och Kyrkan. En ny stig binder ihop gatan och kyrkan via naturmarken. I samband med de nya byggnaderna tillkomst flyttades kyrkans klockstapel närmre Kyrkan.

 

Bifogad illustration är från detaljplaneskedet.

Project Type
Fakta
Team:
Staffan Hillberg (A), Delia Raileanu (A), Erik Salander (A), Mårten Setterblad (LA), Caroline Almqvist (LA)
Detaljplan:
Johan Nyrén, Staffan Hillberg, Mårten Setterblad
Inflyttning:
År 2017
Foto/illustrationer:
Nyréns Arkitektkontor, Erik Andersson,
Year
2016