">In english

Kvalitets- och miljöpolicy

Vår övergripande målsättning är

 • vara ett av landets bästa arkitektkontor och vara detta i kraft av en egen stark kultur,
 • uppfylla kunders krav och förväntningar,
 • genom kunskap och engagemang medverka till en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led av vår verksamhet.

Vår kvalitetspolicy innebär därför att vi ska

 • Definiera och uppfylla kundens och samhällets krav i alla projekt
 • Kontinuerligt följa forskning och utveckling inom vår bransch och genom utbildning utveckla vår kompetens.
 • Ha tydliga ansvars- och samarbetsformer såväl internt som med kunder, leverantörer, brukare och myndigheter.
 • Genom utbildning tillse att alla på kontoret förstår och tillämpar kvalitets- och miljöledningssystemet.
 • Utifrån erfarenhetsåterföring, kundtillfredsställelse, nya krav och behov kontinuerligt granska och förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet.

Vår miljöpolicy innebär därför att vi ska

 • Behandla miljöaspekter likvärdigt med konstnärliga, funktionella och ekonomiska värden.
 • Med miljölagstiftning och tillgänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer och rutiner för företagets miljöarbete. Miljöarbetet skall ligga till grund för ständig förbättring och förebyggande av förorening orsakade av vår verksamhet.
 • Kontinuerligt följa forskning och utveckling inom miljöområdet och genom utbildning utveckla vår kompetens och förståelse i miljöfrågor.
 • Verka för att våra beställare väljer lösningar som är bättre ur ett miljöperspektiv.
 • Medverka till att miljöprogram upprättas i alla projekt.
 • Anlita underkonsulter som tillhandahåller tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.